lavendel2

bonheuffers
klooster cel

in tegenstroom je opdracht
tegemoet tredend
open baarde jij
woorden
met eeuwigheidswaarde

ondanks dankzij
bruidsbrieven
mag ik jouw liefde
voor Hem
voor haar
met mij meedragen
.................

kleaster sel

tsjin de stream yn
dyn opdracht
yn ‘e mjitte gean
en wurden
mei ivichheidswearde
iepenbiere

nettsjinsteande
troch breidsbrieven
mei ik dyn leafde
foar Him
foar har
yn my mei drage

aukje wijma