lavendel2
fan 'e Skepper


lytse ...... mocht
nei ús wrâld
takomme

jimme meie
op him passe

foar him soargje
op syn libbenswei

mei leafde
om him hinne stean

fan herte lokwinske

aukjewijma