lavendel2

frij wêze

‘t is Peaske west
benearing eangstme
is foarby
wy binne frij

‘t is oarloch west
fertriet en krapte
ûnderdrukking
is foarby

wy binne frij
ek hjoed de dei

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)