lavendel2

stille saterdei
dizze tsjustere dei
is leech
fersleinens
't is net te begripen

it barren
dizze dagen
gjin wurden
binne der foar dit ferlies
hoe moatte wy dit drage

syn froulju
dwerstroch
fan fertriet
tinke oan moarn en krûden

oan salvjen
fan Syn brutsen lea

noch ien kear
Him fersoargje
hoeden

moarnier betiid
as it Ljocht wurdt
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)