am-fluss

oerein oerein
 
ik kin net sitten bliuwe
it hat Peaske west
benearing is foarby
 
ik sil mei hannen út 'e mouwen
oant wurk
Hy wraksele ek foar my
 
It sied leit op myn
warbere hân te wachtsjen
 
de ikkers ree en waarm
ferwachtsje my
 
de kerrels mei ik
rûnom falle litte
it rypjen fan 'e frucht
docht Hy
 
aukje wijma
 
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)