lavendel2

Opdrachtjouwer

dêr stean wy dan
en stoarje om it libben
nei in wolkeleaze loft
sa keal allinnich en ûnwenning

dêr stean wy dan
no krekt sille wy ' t ferstean
Syn wurk oan ús  folbrocht
no komt it op ús oan

dêr gean wy dan
troch alle waar en wyn
mei Geast krêft yn Syn fuotprint
in nije tiid brekt oan

aukje wijma