lavendel2

de oude Simeon
wachtte verlangend
verwachte levenslang het Wonder
tot het eindelijk als klein kwetsbaar Kind
in zijn armen werd gelegd

miljoenen mensen wereldwijd
opgesloten en verdreven
wachten op het wonder van bevrijding
verlangen naar
Licht in de duisternis

en wij teruggefloten
krijgen eindelijk de ruimte
om te verwachten
we verlangen naar een Wonder
dat in ons geboren mag worden

..............

de âlde Simeon
wachte langjend
ferwachte libbenslang it Wûnder
hy krige it as lyts kwetsber Bern
y ‘e earms lein

miljoenen minsken oer de hiele wrâld
opsluten en ferdreauwen
wachtsje op it wûnder fan befrijing
langje nei Ljocht yn it tsjuster

en wy by ússels werom kaam
krije einliks de romte
om te ferwachtsjen
en wachtsje op in Wûnder
dat yn ús berne wurde mei

aukje wijma