lavendel2

berjochten

yn it nachtlike iepen fjild
kamen ingels
op herders ta
se leauden
seagen mei eigen eagen

it Bern

yn ús ryk ferljochte hús
komme wurden
oer ús hinne
leauwe wy
ferstean wy fan herte

it Bern

aukje wijma