lavendel2

 
verbinding

muren rijzen op
en staan
tussen ons in
geen plaats voor jou
in 't Koninkrijk

geen ruimte
voor je kwetsbaar zijn
geen aandacht
alleen pijn

en onmacht
huizenhoog
en groot
en daarin wonen wij

en Jij geboren
Moeders kindje klein
kreeg toen
een beestenstal
wat was je daarmee blij

de herders kwamen
bogen diep
de sterrenkijkers ook
zij brachten Jou
wat nodig was

en wij welke weg
verlichten wij?


ferbining

muorren rize op
 stean tusken ús yn
gjin plak foar dy
yn 't Keninkryk

gjin romte
foar 't kwetsber wêzen
gjin oandacht
allinne sear
ûnmacht

huzen heech en grut
en dêryn wenje wy

en Do lyts
Memme berntsje leaf
kaamst yn 'e 
 bistestâl
wat wiesto dêrmei bliid

de herders kamen
bûgden djip

de stjerresikers ek
sei brochten Dy
wat nedich wie

en wy
wat foar wei
ferljochtsje wy?


aukje wijma