am-fluss

   
verbinding

muren rijzen op
en staan
tussen ons in

geen plaats voor jou
in 't Koninkrijk

geen ruimte
voor je kwetsbaar zijn

geen aandacht
alleen pijn

en onmacht
huizenhoog
en groot
en daarin wonen wij

en Jij geboren
Moeders kindje klein
kreeg toen
een beestenstal
wat was je daarmee blij

de herders kwamen
bogen diep
de sterrenkijkers ook
zij brachten Jou
wat nodig was

wat voor weg
verlichten wij?


ferbining

muorren rize op
en stean
tusken ús yn

gjin plak foar dy
yn 't Keninkryk

gjin romte
foar dyn kwetsber wêzen

gjin oandacht
allinne sear

en ûnmacht
huzen heech
en grut
en dêryn wenje wy

en Do lyts
Memme berntsje berne
krigest doe
in bistestâl
wat wiesto dêrmei bliid

de herders kamen
bûgden djip
de stjerresikers ek
sei brochten Dy
wat nedich wie

wat foar wei
ferljochtsje wy?


aukje wijma
 
 
 
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)