lavendel2

   
fûgel frij

in sefte stim freget djip yn my
doarsto dysels frij te meitsjen
en by My ûnder dak te kommen

Ik meitsje alfêst romte ree

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)