lavendel2

fûgel frij

in sefte stim freget djip yn my
doarsto dysels frij te meitsjen
en by My ûnder dak te kommen

Ik meitsje alfêst romte ree

aukje wijma