lavendel2

brân

it fjoer slikket
oan myn gesicht
strielt skynhilliche waarmte

te hyt te easkerich
wol se my hielendal ha

wol ik dêr oan tajaan

aukje wijma