lavendel2

tiid nimme

de doar nei stilte binnengean
en al taastjende wei
sykje nei ferbining

mei Jo

't ûnbemjitber grutte geheim
fan libjen

aukje wijma