lavendel2

fisioen

in wrâld mei ferlamme hope
ferweesde wierheid
ûngrypber langsme

makke ta

in wrâld droegen
troch net te
fetsjen fertrouwen

aukje wijma