lavendel2

oan tafel

in glimmende beker
en bôle

de drúven
joegen har sop
de weet har risping

wy priuwe en ite
mienskip mei Him en elkoar

aukje wijma