lavendel2


folwoeksen

it bûchsumme reid
lit my har fruchten sjen

prûstich pronkmoaie sigaren

rispinge troch waar en wyn
oan it ljocht kaam

aukje wijma