lavendel2

   

folwoeksen

it bûchsumme reid
lit my har fruchten sjen

prûstich pronkmoaie sigaren

rispinge troch waar en wyn
oan it ljocht kaam

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)