lavendel2

te min

earmoede
in djip geheim

in ôfspiegeling fan ús geskipper

in útdaging
nei rjochtfeardig wêzen


aukje wijma