lavendel2

fraach teken

hoe sille wy Jo
wolkom hjitte
heechste Leafdesrop
fan 'e wrâld
djipste langst fan in minskebern

dat ús Jo Geast beskadet
it Ljocht flamje sil
mei wurden, leafde
en krachten
dêr't Jo nocht oan hawwe

aukje wijma