lavendel2

sa fier fuort
sa tichtby
binne Jo foar my

sa fier fuort
sa tichtby
binne Jo fan my

sa fier fuort sa fier fuort
sa tichteby
binne Jo my nei


aukje wijma