lavendel2

de oare deis

dizze tsjustere dei
is leech
  fersleinens
‘t is net te begripen
  
it barren dizze dagen
  
gjin wurden
binne der foar dit ferlies
hoe moatte wy dit drage
  
syn froulju
dwerstroch
fan fertriet
tinke oan moarn en krûden
  
oan salvjen
fan Syn brutsen lea
  noch ien kear
Him fersoargje
hoeden
  
moarnier betiid
 as it Ljocht wurdt

 aukje wijma