lavendel2

 
Peaske daget

  

ik leau it net 
dat krús en dea it lêste wurd ha
  ik wit der is in nije moarn

  ik leau it net
dat Jo de wrâld ferret ha
ik wit it fan Jo Soan  

  
aukje wijma