lavendel2

ta libben komme
  
nei de winterkjeld
fiel ik iere
waarmrinnende maitiid
  
ûnsichtbere sopstreamen
litte beammen
ta libben komme
  
besoargje harren
in ljochtgriene blêdekrânse
  
wekker wurd ik
fan de ûngeduerige
leafdesrop
troch drok hin en wer
fleanende mantsjeguozzen
  
twa einekuorren
yn it petgat
wachtsje
  
aukje wijma