lavendel2

 
Jo binne yn en om myn holle
it ynsjoch fan myn ferstean

Jo bin it ljocht yn myn eagen
it nocht fan myn sjen

Jo bin it wetter yn myn mûle
de toan fan myn praten

Jo bin de motor fan myn hert
de wysheid fan myn tinken

Jo binne it ein fan myn kommeni
it begjin fan myn fuortgean

oersetting fan aukje wijma