lavendel2

waarnimme

as de mûzebiter
mei har brúne útsprate flerken
fier boppe my
op ‘e waarme wyn meidriuwt

't lyts krûpend guod
fan grutte hichte ôf
yn 't skerpe eachweid kriget

en ynienen har delfolle lit
earne ûnder my
yn ‘e gerspôlen

wis fan har proai

stean ik der
ferbjustere by te sjen

aukje wijma