lavendel2


op dit stuit


op ljochtskyndei

komt 'e himel
de ierde yn 'e mjitte

ferbjustere
sit ik oan it wetter

mei de jiske fan juster
oan myn fuotten


aukje wijma