lavendel2

brekber

silsto my oansjen
hoeden mei my omgean

do nimst de tiid
wachtest ôf


oan ‘t ik der oan ta bin
yn dyn kalme evenwichtige
 eagen te sjen

my sjen te litten
  
tergearre gean wy
 it ûnwisse paad
wêrop bulten en kûlen
mei leafde
sljochte wurde

aukje wijma