lavendel2

takomst

der komt in tiid
dat der tsien man
út ‘e folken komme sille

dy ’t  moed krije

om in Joadsk man
by de tippe
fan syn mantel te gripen

 him  freegje

meie wy mei jo oprinne
want wy hawwe heard
God is mei jim

aukje wijma