lavendel2

eltse dei

mei Jo prate oer it waar
de blommem die bloeie
it waarme hús

en de buorman dy ’t siik is
 minsken
sûnder ûnderdak en iten
oan Jo opdrage

elke dei
myn ierdewurk
 thúsbringe by Jo

aukje wijma