lavendel2

   
friezerswaar

myn noas
wurdt read en kâld
as ik de doar út gean

wat fielsto beam
no ‘sto oanklaaid bist
troch de kjeld

 aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)