lavendel2

tsjinstfeint

in ingel
komme wy somstiden
tsjin op ús paad

in libjende siel
dy 't hoedet

en ús de wei wiist
troch it libbenslabyrint

aukje wijma