lavendel2

toast


skoandere wetterdrippen ferdwine
 traach tusken terras tegels

skoandere wetterdrippen binne
wetterboarnen foar
droechfallen minskebern

skoander wetterdrippen meitsje
fan 'e skepping een blommetĂșn

aukje wijma