lavendel2

   
toast

skoandere wetterdrippen falle
by it bak fol
samar Ășt 'e loft
jouwe blommen en minsken 
groeikreft

skoandere wetterdrippen ferdwine
yn traach ritme
tusken terras tegels

skoandere wetterdrippen binne
wetterboarnen foar
droechfallen minskebern
jouwe harren
nije libbensmoed

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)