am-fluss

   
toast

skoandere wetterdrippen falle
by it bak fol samar Ășt 'e loft
jouwe blommen en minsken groeikreft

skoandere wetterdrippen ferdwine
yn traach ritme
tusken terras tegels

skoandere wetterdrippen binne
wetterboarnen foar
droechfallen minskebern
jouwe harren nije libbensmoed

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)