lavendel2

foarbygien

it paad is leech
sy mocht oerstekke nei it lân
dêr 't wy noch gjin weet fan hawwe

mei de Ivige
jim hoedzje en bystean
yn dizze foar jimme drege tiid

aukje wijma