lavendel2

foar myn  mem

nei fjouwer en njoggentich jier
ierdske rykdom
leafde en soarjen
libbe mem yn ôfwachting
fan 'e ferwachting
fan it nije begjin

myn libben lang mocht ik
by har thúskomme
my waarmje
oan har gastfrijens
of my ôfsette
tsjin har tinken

ik wist net better
dan dat se der foar my wy
en ik der foar har wêze mocht

en no moat ik har gean litte
nei it lân fan louter Ljocht
dêr 't se sa graach fan song
en somtiden nei út seach

ik sil har bidden foar my misse
har freegjen oer hoe't it mei ús gie
en har meilibjen mei de bernsbern

it wy har tiid om te gean
en ik gun har fan herte de frede by Kristus
dy 't alle ferstân te boppe giet

aukje wijma