lavendel2

omheind

as wy ús geandewei
takeare nei Jo
meie wy
ús ferbûn witte
thúskomme by Jo

as wy ús iepenje
treast fine by Jo
meie wy
der op fertrouwe
dat Jo mei gean
op ús libbensreis

aukje wijma