am-fluss

   
ferstean
 
roppen wurde
freget safolle oan uterlike
inerlike foarming
 
ropping
 
fan myn deistich paad
ôfhelle wurde
op 'e doele brocht
troch Wyn en oalje
 
ferget tabetrouwen
oan Jo
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)