lavendel2

 

6e gedichtenbundel 'útsicht'

nei fiif gedichtenbondel tocht ik 
  sa is it earst genôch mar dochs
kaam nei in skoftje utsicht foar it ljocht


útsicht wêze en ek útsicht krije 

it is in fryske syktocht troch it libben wurden
wat giet der mei yn 'e reiskoer en wat docht tiid en stoarm 
en hoe komst dêr troch hinne

op 'e foarkant in foto út it weinjeterper skar
dêr stiet in bank ta neitins oan myn man pieter
mei in gedicht dernjonken 

dizze bondel is noch op foarrie
en is te bestellenutsichtútsicht

fan ikebeam bisto
fersage oan planken

makke ta yn rêstplak
foar foarbygongers

yn spielende rein
hjir ferankere yn ‘e heidegrûn

wjerstribbich wrotten
as it libben sels

jaan en nimme

jonge oanwaaks fynt
hâldfêst yn dyn oantinken

it mei útgroeie
en frucht drage

fruchten dy’t yn ’e winter
grûn ôfstjerre

oant de maitiidssinne
har sie ta libben ropt

libben oer grinzen hinne

aukje wijma
.........................................


ús God is
altyd mei dy

en mei
Hij jaan

datsto altyd
mei Him giestaukje wijma


..................................

takomst

der komt in tiid
dat der tsien man
út ‘e folken
komme sille

dy ’t moed krije

om in Joadsk man
by de tippe
fan syn mantel
te gripen

him freegje

meie wy mei jo
oprinne
want wy hawwe heard
God is mei jim


aukje wijma


...........................


wekker wurde
it moarntiids ljocht
falt troch
de beammen
rekket de dauwe oan

makket kristal
fan wetterdrippen
nimt se
yn har waarmte op

myn hert is toarstich
nei har
kristal heldere suverensaukje wijma


...................................................


fiele


ferwachtingsfolle
wurden
jousto de frijheid

wjerspegeljende eagen
fertelle
harren werklikheid

it duel spilet
har ôf

op it boartersplak
fan it hert


aukje wijma


..............................................


trochtochtdo bist op libbenstocht gien

in reis nei it lân
fan molke en huning
somtiden

is Egypte wer te fielen
mei it langstme nei
de besletten eardere tiden

yn de woestine
fan hjoed de dei
is der kjeld en iensumens

ûnderweis
yn griene oazen
krigest wetter
út seinigjende hannen

sjochst troch eagen fan
flechtlingen

en hearst
bjusterbaarlike wurden


aukje wijma


.........................................


bernefraachmei ik wêze
sa't ik bin

Jo bern
mei alle lek
en brek

Jo bern
somtiids
útfanhûs

en graach thús

yn de bal
fan Jo hân burgen


aukje wijma

.......................................


troch stoarm hinne


de wyn hat him
deljûn
it fjoer is dôve

kjeld oerfalt
myn wêzen

ik sykje
efter alle doarren

oant ik nei de siken gapje
my deljou
yn 'e greide

neat út 'e hannen
komme lit
it tinken útban

en fiel

in fielber rûzjende stream
oanfiel

as ik
by Jo
ûnder de wyn kom

my opheine lit
yn waarme
kleare tinzen


aukje wijma


.................................


genedeik kin
net sizze
hoefolle romte
it my joech

doe't ik
dy ferjoech

romte

dy 't Jo
alle dagen
jaan wolle
oan my


aukje wijma


....................................


takomstder komt in tiid
dat der tsien man
út 'e folken
komme sille

dy 't moed krije

om in Joadsk man
by de tippe
fan syn mantel
te gripen

him freegje

meie wy mei jo
oprinne
want wy hawwe heard
God is mei jim


aukje wijma
.............................................