lavendel2

   
efter in doar
fan wurden

sykje

nei ít gefoel
fan it hert


aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)