lavendel2

Hy is

yn gjin beheinende
ûntferming
is Hy der by

yn lijen dêr 't gjin ein
oan skynt te kommen
hâldt Hy barmhertich
tafersjoch oer ús siele

aukje wijma