lavendel2

tiid

allinne hjoed
docht der ta

juster leit fêst
yn it ferline

hoe komt 't moarn
dan is der in nije dei 


aukje wijma