lavendel2

Krystfeest

Ingelen geduld hat Hy
eltse dei opnei mei ús

Hy freget
sjoch om dy hinne
troch sjoch
wêr’t it op oan komt

gean nei de stal
dêr It plakfûn
set dy dêr del en

wês wiis mei frede
yn dyn fermidden
iten genoch

wês wiis mei natuer
om dy hinne
ferwûnderlik

wês wiis freegje wysdom
foar dy jinge
dy’t it sels net kinne

Ingelen geduld hat Hy
eltse dei openei
mei dy

aukje wijma