lavendel2

jierdei

alle jierren de dei betinke
wêryn it libben
ea besit fan dy naam

wûndere dagen
hawwe harren wurk
oan dy dien

foarmen dy
ta it minske fan hjoed

aukje wijma