lavendel2

sintugen

de geast
kreëaret stimulearret
tinken

de hannen
beknipe paradearje
gefoel

de eagen
peilje sinjalearje
foarmen

de earen
skerpje resonearje
klanken

it hert wit
wat hannen
earen eagen en geast
bleatlizze sille

aukje wijma