lavendel2

belofte

dêr 't sinneljocht en wetter
inoar reitsje

brekt kleuren pracht
takomst iepen

aukje wijma