lavendel2

   
belofte

dêr 't sinneljocht en wetter
inoar reitsje

brekt kleuren pracht
takomst iepen

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)