lavendel2

   

fugelfrij

frij bisto
om te gean
slach dyn wjukken út

de frede fan de Ivige
jout dy de romte

wês net bang
of ûngerêst
libje folop frij

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)