lavendel2

wêr sille Jo
in rêstplak fine
in hert dat iepen stiet
  
hoelang moat it duorje
foart myn
geast har omfoarmje
lit troch Jo Geast
  
 Hillich witten
myn wurkpleats wurdt
  
  
aukje wijma