lavendel2

 
goed freed

sa fier gong Hy
oant swit op bloed útrûn
Hy waard te gek set krusige
sa fier boppe minsklik
befetten út
omearmet Syn leafde

 dy en my

aukje wijma