lavendel2

fiele

ferwachtingsfolle
wurden 
jousto
de frijheid
 
wjerspegeljende eagen
fertelle harren
werklikheid

it duel spilet
har ôf
op it boartersplak
fan it hert


aukje wijma