lavendel2

feroaring fan loft

mei de holle fol
útfanhûzersdrokte
fan beppesizzers

sit ik yn 'e trein
op wei nei it kleaster
om dêr op azem te kommem

en it opslûpend folkje
yn it ljocht fan in kearske
del te lizzen

foar Him
dy 't ek as ik loslit
soargjen bliuwt

aukje wijma