Afdrukken
Hits: 3483
trochtocht

kleare taal
út 'e mûle fan bern
en âlde minsken

is as

klinkend kristal
foar
libbensfersteanders

aukje wijma