lavendel2

   
trochtocht

kleare taal
út 'e mûle fan bern
en âlde minsken

is as

klinkend kristal
foar
libbensfersteanders

aukje wijma
 
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)