am-fluss

   
trochtocht
 
kleare taal
út 'e mûle fan bern
en âlde minsken
 
is as
 
klinkend kristal
foar
libbensfersteanders
 
aukje wijma
 
 
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)