Afdrukken
Hits: 4406
foarbygien

it paad is leech
sy mocht oerstekke
nei it lân
dêr 't wy gjin weet fan hawwe

mei de Ivige
jim hoedzje
en bystean
yn dizze foar jimme drege tiid

aukje wijma