Afdrukken
Hits: 3535
foarbygien
 
it paad is leech
sy / hy
mocht oerstekke
nei it lân
dêr 't wy gjin weet fan hawwe
 
mei de Ivige
jim hoedzje
en bystean
yn dizze foar jimme drege tiid
 
aukje wijma